ประกาศ ราชกิจจาฯ การงดหรือลดเบี้ยปรับ ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ

ประกาศ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามี ประกาศ จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่องการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนามโดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศ ราชกิจจาฯ  การงดหรือลดเบี้ยปรับ  ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีค้างชำระให้แก่เจ้าของ ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศ

 

ที่มา prachachat.net