โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในแพรกษา, สมุทรปราการ