บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย

ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นของเรา แสนสิริ

เราได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2527 ในนามบริษัท แสนสำราญ โอสดิ้ง จำกัด โดยมีผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท คือ กลุ่มจูตระกูล และมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ.2536 บริษัทแสนสำราญ โฮสดิ้ง จำกัด เปิดตัวโครงการอาคารพักอาศัย “บ้านแสนสิริ” ในซอย มหาดเล็กหลวง 2 ถนน ราชดำริ จากนั้น ในปี พ.ศ.2537 ผู้ถือหุ้นของกลุ่มล่ำซำได้เข้ามาถือหุ้นจำนวนร้อยละ 50 ของทุน จดทะเบียน บริษัท แสนสำราญ โฮลดิ้ง จำกัด และได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท แสนสิริ จำกัด” และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในนาม “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 หลังจากนั้น เราได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังด้านงานบริหารอาคาร บริหรทรัพย์สิน และการขายโดยจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าว ภายใต้ชื่อ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อันส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมวงจรมากยิ่งขึ้น และส่วนหนึ่งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นการส่งเสริมโครงการที่อยู่ในการพํฒนาของบริษัทด้วย

วิสัยทัศน์และภารกิจของเรา แสนสิริ

เรามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเลือกใช้บริการ

ภารกิจของเราคือ มุ่งมั่นพัฒนาและจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และ ตลอดไป เราจะดำเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอสินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในทุกๆระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุกๆตลาด ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

กิจกรรมนอกเหนือจากการบริการอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเพื่องสังคมของแสนสิริ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Social Change คือความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน เราต้องการเข้าใจปัญหาในทุกมิติ จึงร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยไม่เน้นหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวที่ สำคัญเราได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ เดียวกันคือองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่มุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิทธิเด็ก เพื่อสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิในด้านต่างๆ และมีชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เด็กเป็นรากฐานของอนาคต การดูแลสุขภาพ ให้การศึกษาและดูแลความปลอดภัยของพวกเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคน

ช่องทางการเข้ามาทำความรู้จักกับเรา แสนสิริ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-201-3905, 02-201-3322-23, 02-201-3313-14 แฟกซ์ : 02-201-3905, 02-201-3322-23, 02-201-3313-14

หรือ เว็ปไซค์ www.sansiri.com

โครงการโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)