บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย Verified seller

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2534 ด้วยกลุ่มนักธุรกิจไทย ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยการนำของ นายกิตติ ธนากิจอำนวย จากการบริหารงานย่างประสบความสำเร็จ ตลอดเวลากว่าทศวรรษ โนเบิลได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2540 ภายใต้ชื่อ Stock Quote ว่า NOBLE

ธุรกิจของโนเบิล คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยเน้นที่การพัฒนาที่อยู่อาศัย ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างสูง โนเบิลประสบความสำเร็จกับโครงการที่อยู่อาศัยถึง 11 โครงการ รวมกว่า 2,300 หน่วย ซึ่งนับเป็นมูลค่าตลาดรวมในปี 2540 โครงการเหล่านี้มีมูลค่าสูงถึงกว่า 5,000 ล้านบาท ภายหลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยปี2541 โนเบิลได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยการเข้าลงทุน และการบริหารหนี้สินด้อยค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าประมูลสินเชื่อธุรกิจ ขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

โครงการทุกโครงการของโนเบิล คือภาพสะท้อนของแนวคิด และปฏิญญาที่บุคลากรของโนเบิยลทุกคนยึดถือความแปลกใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิต ของโลกยุคปัจจุบัน คือส่วนหนึ่งของการออกแบบ ที่อยู่อาศัยของโนเบิล ความคิดริเริ่มที่มีเอกลักษณ์ ปรากฏอยู่ในบ้านทุกๆหลัง ความพอใจที่เกินความคาดหมายของลูกค้า

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสันทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการมุ่งมั่นนำเสนอวัตกรรมที่ริเริ่มขึ้นจากความต้องการที่จะมอบความพอใจเกินความคาดหมายให้กับลูกค้า ผนวกกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อสรรสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดสำหรับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะบริษัทฯของคนไทย เราตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจแม้กำไรจะเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่การสร้างผลกำไรต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรวมถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง เราได้กำหนดนโยบาย ด้านสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามนโยบายและกฏระเบียบในการดูแลสังคมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • ทำความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
 • มุ่งมั่นรักษาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีของทุกโครงการ โดยจัดให้มีหน่วยงานบริหารโครงการทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนกำไรแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง
 • ปลูกจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
 • มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ โดยผ่านทาง Website ของเราที่ www.noblehome.com

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เรา โนเบิลฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

 • ส่งเสริม ยึดถือและปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ของกฏหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน, พระราชบัญญัติอาคารชุด และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าผู้ซื้อที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ เช่น จัดให้มีการประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทุกโครงการ และจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
 • ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้โดยมีการให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ซึ่งรวมถึงพนักงานเข้าใหม่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานอักทั้งยังส่งเสริมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 • ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการลดการใช้พลังงานในทุกโครงการของบริษัทฯ มุ่งเน้นออกแบบให้ทุกตารางนิ้วของพื้นที่ใช้สอยผสานกับการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว และเน้นการใช้วัสดุก่อสร้าง เน้นการระบายความร้อนของตัวบ้านหรือตัวอาคารเป็นหลัก
 • ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากการอยู่อาศัยในทุกโครงการของบริษัทฯ เช่น การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, การจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการเพื่อทำสวนหย่อมและปลูกต้นไม้ เป็นต้น
 • รณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดจิตสำนึกร่วมกัน โดยมีการใช้ทรัพย์สินอย่างระมัดระวัง การปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร ให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลการติดต่อเรา

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 E-mail ; [email protected] โทรศัพท์: 02 2519955 ต่อ 1400, 1402 โทรสาร: 02 2519977 หรือที่ เว็ปไซต์: www.noblehome.com

โครงการใหม่

โนเบิล สเตท 39

สำหรับ ฿ 7,135,000
สตูดิโอ ถึง 4 ห้องนอน สำหรับยูนิตที่ขาย
วัฒนา, กรุงเทพ

โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ

สำหรับ ฿ 7,900,000
สตูดิโอ ถึง 2 ห้องนอน สำหรับยูนิตที่ขาย
วัฒนา, กรุงเทพ
หนึ่ง ฟอร์ม ของที่อยู่อาศัยหนึ่ง ฟอร์ม ที่หลากหลายการ กิน อยู่ หลับ นอนหนึ่ง ฟอร์ม ที่ดีไซน์ห้องส่วน...

นิว ดิสทริค อาร์9

สำหรับ ฿ 3,045,000
1 ห้องนอน ถึง 3 ห้องนอน สำหรับยูนิตที่ขาย
ห้วยขวาง, กรุงเทพ

โครงการที่กำลังพัฒนาอื่นๆ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)