บ้านมือสอง ราคาโดนกลับมาอีกครั้งในงาน Half Year Sale ครึ่งปีครึ่งราคา BY ธอส. ราคาต่ำสุดที่ 385,000 บาท

บ้านมือสอง

ธอส.จัดให้ เตรียมพบกับทรัพย์ราคาพิเศษ หรือ บ้านมือสอง เฉพาะงานประมูลทรัพย์สินธนาคาร ในงาน Half Year Sale ครึ่งปีครึ่งราคา พบกับทรัพย์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด 60 เดือน * หรือ เทดาวน์ 20%  พบกับงานในวันเสาร์   ที่ 15 มิถุนายน  2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1

งานประมูลบ้านมือสอง  Half Year Sale ครึ่งปีครึ่งราคา BY ธอส.  ราคาต่ำสุดที่ 385,000 บาท

ผู้สนใจซื้อสามารถทำเรื่องจองซื้อในงาน โดยวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์เป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค จำนวน 10,000.- บาท (ทรัพย์ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท) และวางมัดจำ 20,000.- บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป) ในงาน ครึ่งปีครึ่งราคา Half Year Sale  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. และสามารถไปดูบ้านด้วยตนเองได้ทุกวัน ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และธนาคารให้กู้ได้สูงสุด 50 – 90% ของราคาซื้อขาย  ส่วนที่เหลือผ่อนชำระ  ได้นาน 12 – 60 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย (ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการพิเศษที่ธนาคารกำหนด)  บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-1016, 02-202-1582, 02-202-1583 หรือ www.ghbhomecenter.com  โทร. 02-202-1016, 02-202-1582-3  โทรสาร 02-643-1261

 

ตัวอย่างรายการทรัพย์ที่นำมาประมูล

บ้านมือสอง บ้านมือสอง บ้านมือสอง

ระเบียบ เงื่อนไข ข้อสัญญา และวิธีการซื้อบ้านมือสอง

งาน ครึ่งปีครึ่งราคา Half Year Sale

 

ข้อ1.ในวันซื้อบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าจองซื้อ  ลงชื่อ  ที่อยู่  รายการบ้านมือสองที่จะซื้อลงในแบบคำขอจองซื้อบ้านมือสอง ซึ่งธนาคารฯ จัดในงานครึ่งปีครึ่งราคา Half Year Sale ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1  พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคารฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยธนาคารฯ จะขายให้แก่ผู้วางจองซื้อรายแรก แต่หากมีผู้สนใจซื้อทรัพย์เดียวกันมาพร้อมกันจะใช้วิธีเปิดซองเสนอราคา และธนาคารฯ จะขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเท่านั้น

ข้อ2.บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ธนาคารฯ ขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อ3.ผู้จองซื้อในนามบุคคลอื่น หรือในนามนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารฯ ก่อนการซื้อ หากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจ ธนาคารฯจะถือว่าผู้ลงชื่อจองซื้อกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  ผู้ซื้อได้ จะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

ข้อ4.ธนาคารฯ  สงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการขายได้ และสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข  และวางข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายในการขายครั้งนี้

ข้อ5.ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องทำสัญญามัดจำการซื้อทรัพย์เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค จำนวน 10,000.-บาท (ทรัพย์ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท) และวางมัดจำ 20,000.- บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป)  ทันทีในวันที่ซื้อได้ และส่วนที่เหลือให้ดำเนินการดังนี้

5.1 กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียว เป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ภายในวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 และให้แจ้งวันที่ ที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย

5.2 หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคารฯ ธนาคารฯ จะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน  แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา   ที่ซื้อได้ (ยกเว้นอาคารแฟลต ให้สินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 80) ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้ครบถ้วนทันที และยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยธนาคาร พิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 2 ปี

5.3 ผู้ซื้อได้จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย ภายใน วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 โดยสามารถเลือกใช้มาตรการพิเศษของธนาคารได้ ดังนี้

5.3.1 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลได้ ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90    ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินราคาส่วนที่เหลือและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

5.3.2  กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้  ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 2 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20  แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 24 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 80  ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินราคาส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

5.3.3  กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 48 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

5.3.4  กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 60 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย   เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อในส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขราคาทรัพย์ที่ซื้อได้ราคาต้องไม่เกิน 2 ล้านบาทและผู้ซื้อมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

5.3.5  กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ร้อยละ 20 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 60 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ยเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขราคาทรัพย์ที่ซื้อได้ราคาต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทและผู้ซื้อมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

อนึ่ง หากราคาที่ซื้อได้สูงกว่าราคาประเมิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินในส่วนที่เกินรวมกับเงินดาวน์

 

5.4    หากผู้ซื้อประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์ภายในทรัพย์จะต้องชำระเงินประกันการเข้าอยู่อาศัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อได้

5.5    หากผู้ซื้อได้ ไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ตาม 5.1, 5.2, 5.3 ข้างต้น ธนาคารฯ จะริบเงินมัดจำในการดำเนินการ โดยให้ผู้ซื้อได้ติดต่อ ที่ชั้น 8 อาคาร 1 ฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

5.6    กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร  หากซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

5.7    กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคารฯ  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ตามมาตรการพิเศษ รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

5.8    หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคารฯ สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้ เกิน 5 สัญญา (หรือ 10 สัญญา ในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค) และราคาซื้อในครั้งนี้ รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้ว รวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน 10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสด เท่านั้น

ข้อ6.ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อ7.สำหรับบ้านที่ธนาคารฯขาย หากมีผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้ซื้อได้ ธนาคารฯให้ผู้ซื้อดำเนินการกับผู้อยู่อาศัยและเมื่อครบกำหนดชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้ซื้อยินยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้ไม่ว่าผู้อาศัยจะย้ายออกหรือไม่ก็ตาม

ข้อ8.อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

บิ๊กตู่

วิกฤตที่ดินทองคำ มาแน่ หลังจาก ‘ บิ๊กตู่ ’ นั่งเก้าอี้นายกฯอีกสมัย

 

 

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก