ธอส. จัดให้ เปิดประมูลบ้านมือสองครั้งสุดท้ายสำหรับปี 2561 ในราคาเริ่มต้นที่ 420,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส. จัดให้ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะทำการประมูลขายบ้านมือสอง ซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้และจากการบังคับคดี อันได้แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อาคารแฟลต ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลและในพื้นที่สาขาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยเปิดให้ลงชื่อเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ โถงพิธีการสินเชื่อ อาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจประมูลซื้อได้จะต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์สินจำนวน 20,000 บาท (ทรัพย์ราคาไม่ถึง 3.0  ล้านบาท) วางเงินมัดจำ 50,000 บาท (ทรัพย์ราคา 3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท)และวางเงินมัดจำ 100,000 บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท) และธนาคารให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50- 80 % ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 24-60 เดือน  โดยไม่เสียดอกเบี้ย(ตามเงื่อนไขของธนาคาร) ยกเว้นอาคารประเภทแฟลต ให้กู้ได้สูงสุด 80% ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 24 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ โทร 0-2202-1822, 0-2202-1582, 0-2202-1016 หรือทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ www.ghbhomecenter.com

ตัวอย่าง ทรัพย์สินธนาคาร จาก ธอส  ในงาน งานประมูลทรัพย์สินธนาคารครั้งที่ 4/2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ระเบียบ เงื่อนไข ข้อสัญญา และวิธีการซื้อบ้านมือสองการประมูลขายบ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2561

ข้อ 1 ในวันประมูลขายบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าประมูล ลงชื่อ ที่อยู่ รายการบ้านมือสอง ที่จะประมูลลงในแบบคำขอเข้าประมูลซื้อบ้านมือสอง ซึ่งธนาคารจัดให้ในวันประมูล  พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคาร เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยธนาคารจะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น.

ข้อ 2 บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกประมูลขายธนาคารขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อ 3 ผู้ประมูลในนามบุคคลอื่น  หรือ ในนามนิติบุคคล   ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารก่อนประมูลหากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจธนาคารจะถือว่าผู้ลงชื่อประมูลกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ประมูลจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

ข้อ 4 การเข้าประมูลซื้อบ้านมือสองให้ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา   การขายบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ขานราคาเสนอซื้อบ้านมือสอง พร้อมนับสามเคาะไม้  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการประมูลได้

ข้อ 5 ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 20,000 บาท(ทรัพย์ราคาไม่ถึง 3.0 ล้านบาท)วางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 50,000 บาท (ทรัพย์ราคา 3.0 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท) และวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 100,000 บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท) ในทันทีที่ซื้อได้ส่วนที่เหลือให้ดำเนินการดังนี้

5.1 กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดครั้งเดียวเป็น  เงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค  ให้ชำระภายใน วันที่ 17 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2561  และให้แจ้งวันที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่

5.2 หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินแต่ไม่เกินร้อยละ80  ของราคาที่ซื้อได้ (ยกเว้นอาคารแฟลตให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ80) ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้ครบถ้วน และยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2561  โดยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 2 ปี

5.3 หากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ (ร้อยละ20ของราคาที่ประมูลซื้อได้)สามารถผ่อนชำระเงินดาวน์ได้ไม่เกิน 24 เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือผ่อนชำระเงินดาวน์ (ร้อยละ40แต่ไม่เกินร้อยละ50 ของราคาที่ซื้อได้)สามรถผ่อนชำระเงินดาวน์ได้ไม่เกิน 48 เดือน (ผิดนัดได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบสัญญา4ปี) ให้ทำสัญญาจะซื้อขายตั้งแต่วันที่ 17 – 28 ธันวาคม 2561 และหากประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์ต้องชำระเงินประกัน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อ ซึ่งเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้ว ให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 60 หรือ80 แต่ไม่เกินส่วนที่เหลือ (ยกเว้นอาคารแฟลตต้องชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ20ของราคาซื้อทรัพย์เป็นเวลา 24 เดือนไม่เสียดอกเบี้ย และขอสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 80) และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

5.4 หากผู้ซื้อประสงค์ผ่อนชำระเงินดาวน์ (ร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้)ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ 17 – 28  ธันวาคม 2561 โดยสามารถผ่อนชำระเงินดาวน์ได้ไม่เกิน 60 เดือน (ผิดนัดได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อรอบสัญญา 5 ปี)(ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)ซึ่งเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 50 แต่ไม่เกินส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

อนึ่ง หากราคาที่ประมูลซื้อได้สูงกว่าราคาประเมิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำมากกว่าร้อยละ 20 ของราคาประมูลซื้อได้

5.5 กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร หากประมูลซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

หากผู้ซื้อไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตาม 5.1,5.2,5.3 หรือ 5.4 ข้างต้นธนาคารจะริบเงินมัดจำในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ซื้อได้ติดต่อ ฝ่ายบริหาร NPA  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  หรือสาขาในส่วนภูมิภาคที่ประมูลซื้อทรัพย์ได้

5.6 กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคารธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ 24 หรือ 48 เดือน รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

5.7 หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้เกิน 5 สัญญา (หรือ 10 สัญญาในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค)  และราคาซื้อในครั้งนี้ รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้ว รวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน 10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้น

 

ข้อ 6 การประมูลขายบ้านมือสองอาจจะไม่เรียงตามลำดับรายการในบัญชี โดยธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาว่า บ้านมือสองรายการใด สมควรนำออกประมูลขายก่อนหลังตามควรแก่กรณี

ข้อ 7 ผู้เข้าประมูลซื้อบ้านมือสองจะทำการประมูลกี่รายการก็ได้ตามความสามารถในการชำระของแต่ละท่านโดยธนาคารจะไม่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญ   ในการเข้าประมูลแต่อย่างใด

ข้อ 8 ท่านที่ประมูลซื้อบ้านมือสองได้แล้ว จะขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อต่อเติมหรือปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ตามระเบียบสินเชื่อของธนาคาร

ข้อ 9 ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อ 10 สำหรับบ้านที่ธนาคารขายหากมีผู้อยู่อาศัย และผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้ที่ประมูลซื้อได้ ธนาคารจะเชิญให้ออกไปจากบ้านดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันประมูลขาย หากผู้อยู่อาศัยไม่ออกไปภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินคดีขับไล่และเรียกค่าเสียหาย

ข้อ 11 ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข และข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งประการใดในการประมูลขายบ้านมือสอง

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก