ธอส. จัดให้ งานบ้านและคอนโดมือสองราคาถูก NPA Show พบคอนโดสุดถูกห้องละ 40,000 บาทเท่านั้น

ธอส.

ธอส. จัดให้งาน ขายบ้านมือสองในงาน บ้านมือสอง NPA Show  พบบ้านมือสองของธนาคารซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้, ทรัพย์ที่ได้มาจากการบังคับคดี และทรัพย์ที่ได้มาจากการเช่าซื้อ อันประกอบด้วย ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด 60 เดือน * หรือ เทดาวน์ 20% ทันที รับดอกเบื้ย 0% นาน 2 ปี* *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ธอส. จัดให้ งานบ้านและคอนโดมือสองราคาถูก  NPA Show พบคอนโดสุดถูกห้องละ 40,000 บาทเท่านั้น

ผู้สนใจซื้อสามารถทำเรื่องจองซื้อในงาน โดยวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์เป็นเงินสด จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ทุกรายการทรัพย์ในงานบ้านมือสอง NPA Show ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. และสามารถไปดูบ้านด้วยตนเองได้ทุกวัน ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และธนาคารให้กู้ได้สูงสุด 50 – 90% ของราคาซื้อขาย ส่วนที่เหลือผ่อนชำระ ได้นาน 12 – 60 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย (ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการพิเศษที่ธนาคารกำหนด)  โดยบ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

 

รายการตัวอย่างงาน บ้านมือสอง NPA Show คอนโดสุดถูกห้องละ 40,000 บาท

 

NPANPANPA

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-1016, 02-202-1582, 02-202-1583 หรือ www.ghbhomecenter.com

 

ระเบียบ เงื่อนไข ข้อสัญญา และวิธีการซื้อบ้านมือสอง งาน บ้านมือสอง NPA Show

ข้อ1 ในวันซื้อบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าจองซื้อ  ลงชื่อ  ที่อยู่  รายการบ้านมือสองที่จะซื้อลงในแบบคำขอจองซื้อบ้านมือสอง ซึ่งธนาคารฯ จัดในงานบ้านมือสอง NPA Show ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1  พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคารฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยธนาคารฯ จะขายให้แก่ผู้วางจองซื้อรายแรก แต่หากมีผู้สนใจซื้อทรัพย์เดียวกันมาพร้อมกันจะใช้วิธีจับฉลาก และธนาคารฯ จะขายให้แก่ผู้สนใจที่ชนะในการจับฉลากเท่านั้น

ข้อ2 บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ธนาคารฯ ขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อ3 ผู้จองซื้อในนามบุคคลอื่น หรือในนามนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารฯ ก่อนการซื้อ หากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจ ธนาคารฯจะถือว่าผู้ลงชื่อจองซื้อกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  ผู้ซื้อได้ จะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

ข้อ4 ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการขายได้ และสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข และวางข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายในการขายครั้งนี้

ข้อ5 ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องทำสัญญามัดจำการซื้อทรัพย์เป็นเงินสด จำนวน 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ทุกรายการทรัพย์ ทันทีในวันที่ซื้อได้ และส่วนที่เหลือให้  ดำเนินการดังนี้

5.1 กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียว เป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ภายในวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 และให้แจ้งวันที่ ที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย

5.2 หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคารฯ ธนาคารฯ จะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน  แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา   ที่ซื้อได้ ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้ครบถ้วนทันที และยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 2 ปี

5.3 ผู้ซื้อได้จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย ภายใน วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถเลือกใช้มาตรการพิเศษของธนาคารได้ ดังนี้

5.3.1 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้ ธนาคารจะพิจารณให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้ว ให้ขอสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินราคาส่วนที่เหลือและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

5.3.2 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้  ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 2 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20  แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 24 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินราคาส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

5.3.3 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 48 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

5.3.4 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 60 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย   เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อในส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขราคาทรัพย์ที่ซื้อได้ราคาต้องไม่เกิน 2 ล้านบาทและผู้ซื้อมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

5.3.5 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ร้อยละ 20 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 60 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ยเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขราคาทรัพย์ที่ซื้อได้ราคาต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทและผู้ซื้อมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

อนึ่ง หากราคาที่ซื้อได้สูงกว่าราคาประเมิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินในส่วนที่เกินรวมกับเงินดาวน์

 

5.4 ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าประกันการเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์ (1.5% ของราคาที่ซื้อได้)

5.5 หากผู้ซื้อได้ ไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ตาม 5.1, 5.2, 5.3 ข้างต้น ธนาคารฯ จะริบเงินมัดจำในการดำเนินการ โดยให้ผู้ซื้อได้ติดต่อ ที่ชั้น 8 อาคาร 1 ฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

5.6  กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร  หากซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

5.7  กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคารฯ  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ตามมาตรการพิเศษ รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

5.8  หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคารฯ สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้ เกิน 5 สัญญา (หรือ 10 สัญญา ในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค) และราคาซื้อในครั้งนี้ รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้ว รวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน 10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสด เท่านั้น

 

ข้อ6 ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อ7 สำหรับบ้านที่ธนาคารฯขาย หากมีผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้ซื้อได้ ธนาคารฯให้ผู้ซื้อดำเนินการกับผู้อยู่อาศัยและเมื่อครบกำหนดชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้ซื้อยินยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้ไม่ว่าผู้อาศัยจะย้ายออกหรือไม่ก็ตาม

ข้อ8 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

กระทรวงมหาดไทย

รัฐทุ่ม 3 พันล้านย้ายกระทรวงมหาดไทยไปฝั่งธน ทำเลสวยติดริมน้ำเจ้าพระยา…ที่ดินรอบโดยรอบเตรียมขึ้น

SAM

SAM จัดโปรเอาใจคนรายได้น้อย ขนบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ฟรีดอกเบี้ย ผ่อนเบาเพียง 2,500 บาท

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก