ธอส.จัดให้ ประมูลบ้านมือสองท้าชนมาตรการควบคุมสินเชื่อ ราคาต่ำสุดเริ่มต้นที่ 345,000 บาท

ธอส

ธอส.จัดให้ เตรียมพบกับทรัพย์ราคาพิเศษเฉพาะงานประมูลทรัพย์สินธนาคารครั้งที่ 1/2562  พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ!!!!!! ผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด 60 เดือน * หรือ เทดาวน์ 20% ทันที รับดอกเบื้ย 0% นาน 2 ปี* เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มทำการประมูล 11.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 ในวัน เสาร์ ที่ 27 เม.ย. 2562

 

ธอส.จัดให้ ประมูลบ้านมือสองท้าชนมาตรการควบคุม ควบคุมสินเชื่อ ราคาต่ำสุดเริ่มต้นที่  345,000 บาท

ผู้ประมูลซื้อได้จะต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์สินจำนวน  20,000 บาท (ทรัพย์ราคาไม่ถึง 3.0 ล้านบาท) วางเงินมัดจำ 50,000 บาท (ทรัพย์ราคา 3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท) และวางเงินมัดจำ 100,000 บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท) และธนาคารให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50- 90 %  ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 12-60 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขของธนาคาร) ยกเว้นอาคารประเภทแฟลต ให้กู้ได้สูงสุด 80% ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 24 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

จะทำการประมูล ณ ห้องประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครในพื้นที่สาขาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  จะทำการประมูล  ณ  ที่ตั้งสำนักงานสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ โทร .0-2202-1822, 0-2202-1582, 0-2202-1016 หรือทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ www.ghbhomecenter.com

 

 

ตัวอย่างรายการทรัพย์ที่นำมาประมูล

ธอส ธอส ธอส

ระเบียบ วิธีการประมูล เงื่อนไข ข้อสัญญา

การประมูลขายบ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2562

————————————————-

1.ในวันประมูลขายบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าประมูล ลงชื่อ ที่อยู่ รายการบ้านมือสอง ที่จะประมูลลงในแบบคำขอเข้าประมูลซื้อบ้านมือสองซึ่งธนาคารจัดให้ในวันประมูลพร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคาร เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 โดยธนาคารจะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น.

2.บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกประมูลขายธนาคารขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

3.ผู้ประมูลในนามบุคคลอื่น  หรือ ในนามนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารก่อนประมูลหากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจธนาคารจะถือว่าผู้ลงชื่อประมูลกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ประมูลจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

4.การเข้าประมูลซื้อบ้านมือสองให้ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา   การขายบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ขานราคาเสนอซื้อบ้านมือสอง พร้อมนับสามเคาะไม้  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการประมูลได้

5.ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 20,000 บาท (ทรัพย์ราคาไม่ถึง 3.0 ล้านบาท) วางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 50,000 บาท (ทรัพย์ราคา 3.0 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท) และวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 100,000 บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท) ในทันทีที่ซื้อได้   ส่วนที่เหลือให้ดำเนินการดังนี้

5.1 ผู้ซื้อได้ประสงค์ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ภายใน วันที่ 29 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 45 วันนับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย

5.2 ผู้ซื้อได้จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน วันที่ 29 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถเลือกใช้มาตรการพิเศษของธนาคารได้ดังนี้

5.2.1 กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลได้ ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 90 แต่ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 แต่ไม่เกินราคา ส่วนที่เหลือและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

5.2.2  กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์จะขอชำระเงินดาวน์ทันที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ โดยธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 2 ปี หรือหากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 24 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 80 แต่ไม่เกินราคาส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

5.2.3  กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 48 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

5.2.4  กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 60 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย   เมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อในส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขราคาทรัพย์ที่ซื้อได้ราคาต้องไม่เกิน 2 ล้านบาทและผู้ซื้อมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

5.2.5  กรณีผู้ซื้อได้ ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ ร้อยละ 20 ของราคาที่ซื้อได้ สามารถผ่อนดาวน์ได้ไม่เกิน 60 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ยเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินส่วนที่เหลือ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขราคาทรัพย์ที่ซื้อได้ราคาต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทและผู้ซื้อมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท (เงื่อนไขอื่นๆ ตามเกณฑ์ของมาตรการพิเศษ)

อนึ่ง หากราคาที่ประมูลซื้อได้สูงกว่าราคาประเมิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินในส่วนที่เกินรวมกับเงินดาวน์

5.3 หากผู้ซื้อประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์ภายในทรัพย์จะต้องชำระเงินประกันการเข้าอยู่อาศัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อได้

5.4 กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร หากประมูลซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

หากผู้ซื้อไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตาม 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้นธนาคารจะริบเงินมัดจำในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ซื้อได้ติดต่อฝ่ายบริหาร NPA  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  หรือสาขาในส่วนภูมิภาคที่ประมูลซื้อทรัพย์ได้

5.5 กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคารธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ตามมาตรการพิเศษ รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

5.6  หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้เกิน 5 สัญญา (หรือ 10 สัญญาในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค) และราคาซื้อในครั้งนี้ รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้ว รวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน 10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้น

 

6.การประมูลขายบ้านมือสองอาจจะไม่เรียงตามลำดับรายการในบัญชีโดยธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาว่าบ้านมือสองรายการใดสมควรนำออกประมูลขายก่อนหลังตามควรแก่กรณี

7.ผู้เข้าร่วมประมูลจะทำการประมูลกี่รายการก็ได้ตามความสามารถในการชำระของแต่ละท่านโดยธนาคารจะไม่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการเข้าประมูลแต่อย่างใด

8.ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

9.สำหรับบ้านที่ธนาคารขายมีผู้อยู่อาศัยธนาคารให้ผู้ซื้อดำเนินการกับผู้อยู่อาศัยและเมื่อครบกำหนดชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้ซื้อยินยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้ไม่ว่าผู้อาศัยจะย้ายออกหรือไม่ก็ตาม

10.ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข และข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งประการใดในการประมูลขายบ้านมือสอง

สินเชื่อ

คนไทยเเห่โอนคอนโด พุ่งสูง1.2แสนล. เหตุกลัวแบงก์เข้ม สินเชื่อ อสังหาฯ

 

ดอกเบี้ย

เตรียมตัวรับมือ ดอกเบี้ย ขาขึ้น ยอดปฏิเสธกู้บ้านคอนโดพุ่ง

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก