ธอส. เปิด มหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษ ครั้งที่ 2 ราคาเริ่มต้น 345,000 บาทเท่านั้น กู้ได้สูงสุด 80% ผ่อนชำระได้นาน 48 เดือน

บ้านมือสอง

ธอส. จัดให้ในวันที่ 14 – 16  กันยายน  2561    (เวลา : 10:00–20:00) ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะขาย บ้านมือสอง ของธนาคารซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้และจากการบังคับคดี อันประกอบด้วย ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในราคาพิเศษ  โดยจะนำบ้านมือสองออกขายในงาน “มหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษ 61” ครั้งที่ 2  ณ TESCO  Lotus  นวนคร

ผู้สนใจซื้อจะต้องวางเงินมัดจำเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค จำนวน 20,000บาท ในงานมหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษ 61 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00น.และสามารถไปดูบ้านด้วยตนเองได้ทุกวัน ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และธนาคารให้กู้ได้สูงสุด 60 – 80% ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้นาน 24 – 48 เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

ตัวอย่าง ทรัพย์สินธนาคาร จาก มหกรรม บ้านมือสอง ราคาพิเศษ ครั้งที่ 2

บ้านมือสองบ้านมือสองบ้านมือสอง

รับชมทรัพย์สินธนาคาร จาก ธอส เพิ่มเติม คลิก…

 

ระเบียบ เงื่อนไข ข้อสัญญา และวิธีการซื้อบ้านมือสอง งานมหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษ 61 ครั้งที่ 2

วันที่ 14 – 16  กันยายน  2561

ข้อ 1. ในวันซื้อบ้านมือสองให้ผู้สนใจเข้าซื้อ ลงชื่อ  ที่อยู่ รายการบ้านมือสองที่จะซื้อลงในแบบคำขอจองซื้อบ้านมือสอง  ซึ่งธนาคารจัดให้ในวันงาน มหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษ 61 ครั้งที่ 2 พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคาร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน  2561  โดยธนาคารจะขายให้แก่ผู้วางเงินซื้อรายแรก  แต่หากมีผู้สนใจซื้อทรัพย์เดียวกันมาพร้อมกันจะใช้วิธีเปิดซองเสนอราคา  และธนาคารจะขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเท่านั้น

ข้อ 2. บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ธนาคารขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อ 3. ผู้ซื้อในนามบุคคลอื่น หรือในนามนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารก่อนการซื้อ  หากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจ ธนาคารจะถือว่าผู้ลงชื่อซื้อกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

ข้อ 4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการขายได้ และสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข และวางข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายในการขายครั้งนี้

ข้อ 5. ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องทำสัญญามัดจำการซื้อทรัพย์เป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็คจำนวน  20,000.00บาท ในทันทีที่ซื้อส่วนที่เหลือให้ดำเนินการดังนี้

5.1 กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดครั้งเดียวเป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ภายในวันที่  17 – 21 กันยายน  2561 และให้แจ้งวันที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่

5.2 หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาที่ซื้อได้ (ยกเว้นอาคารแฟลต ให้สินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 80) ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้ครบถ้วนทันที และยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 17 – 21 กันยายน  2561  โดยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 2  ปี

5.3 หากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ (ร้อยละ 20 ของราคาที่ซื้อได้) ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่ 17 – 21 กันยายน  2561  โดยสามารถผ่อนชำระเงินดาวน์ได้ไม่เกิน 24 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย  (ยกเว้นอาคารแฟลต ต้องชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาซื้อทรัพย์ เป็นเวลา 24 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย)  และหากประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยต้องชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อ    ซึ่งเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาที่ซื้อได้  และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

5.4  หากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ (ร้อยละ 40แต่ไม่เกินร้อยละ50 ของราคาที่ซื้อได้) ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่ 17 – 21 กันยายน  2561  โดยสามารถผ่อนชำระเงินดาวน์ได้ไม่เกิน 48 เดือน (ผิดนัดได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบสัญญา 4ปี) ซึ่งเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้วให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ60 แต่ไม่เกินส่วนที่เหลือและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

5.5  กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร หากซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

หากผู้ซื้อได้ไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตาม 5.1,5.2,5.3 หรือ 5.4 ข้างต้น ธนาคารจะริบเงินมัดจำในการดำเนินการให้ผู้ซื้อได้ติดต่อ ฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

5.6 กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ 24 หรือ 48 เดือน  รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

5.7 หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้เกิน 5 สัญญา (หรือ 10 สัญญาในกรณีทรัพย์ในส่วนภูมิภาค)  และราคาซื้อในครั้งนี้ รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้ว รวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน 10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้น

ข้อ 6. ท่านที่ซื้อบ้านมือสองได้แล้ว จะขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อต่อเติมหรือปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ตามระเบียบสินเชื่อของธนาคาร

ข้อ 7. ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อ 8. สำหรับบ้านที่ธนาคารขาย หากมีผู้อยู่อาศัย และผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้ซื้อได้ธนาคารจะเชิญให้ออกจากบ้านดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ขายได้ หากผู้อยู่อาศัยไม่ออกไปภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินการขับไล่และเรียกค่าเสียหาย    ยกเว้นผู้ซื้อได้จะดำเนินการกับผู้อยู่อาศัยเอง

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่    โทร.02-202-1822,  02-202-1582,  2-202-1016   หรือ www.ghbhomecenter.com

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำเสริฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก