มาส่องมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

COVID-19

              ใครที่กำลังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ไม่ต้องกังวลใจเพราะตามนโยบายจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ออก 3 มาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10 เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

COVID-19

 

Bangkok Bank

ธนาคารกรุงเทพ

 

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลตั้งแต่รอบบิลของวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ให้สิทธิแก่ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทและทุกรายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคารแต่อย่างใด
 • กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12% โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์ เพื่อช่วยลดความกังวลใจ โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

 

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50
 • ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10
 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี่ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50 ไม่เกินเดือนธันวาคม 2564
 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคลอื่นๆ

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารกรุงเทพ 

 
kasikornbank bank

 ธนาคารกสิกรไทย

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้แก่ลูกหนี้ทุกราย โดยลูกหนี้ไม่ต้องติดต่อธนาคาร จากเดิม 10% เป็นดังนี้ ชำระขั้นต่ำ 5% ปี 2563-2564
 • ชำระขั้นต่ำ 8% ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 10% ตามเดิม ปี 2566

สินเชื่อบุคคล

 • สินเชื่อบัตรเครดิต/บัตรเงินด่วน Cash Xpress พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงธันวาคม 2563 ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
 • สินเชื่อเงินด่วน XPress Loan พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หรือ ลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อรถยนต์ KLeasing

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ธนาคารกสิกรไทย 

SCB Bank

ธนาคารไทยพาณิชย์

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าทุกท่านจากเดิม 10% อัตโนมัติ ให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ไม่ต้องแจ้งความจำนงมาที่ธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Speedy Loan)*

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

สินเชื่อรถยนต์ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)*

 • เลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน

สินเชื่อบ้าน (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)*

 • พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน ติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

*มาตรการสินเชื่อดังกล่าว ลูกค้าสามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ผ่านช่องทางธนาคาร

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อรถยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท และสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Cash : พักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อบ้าน : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์

ktb

ธนาคารกรุงไทย

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด

 • ลูกค้าสินเชื่อทุกราย (สินเชื่อ Smart money/อเนกประสงค์ 5 Plus) เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน กรณี ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ลูกหนี้ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย สามารถติดต่อ ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน

 • ลูกค้าทุกราย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน หรือ กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

มาตรการเพิ่มเติม : 

สินเชื่อกรุงไทย ต้านภัยโควิด-19 ให้สินเชื่อเพิ่ม ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2 คงที่ 2 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

ฟรีค่าธรรมเนียม โอน รับ จ่าย 1 ปี

ทั้งนี้ ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย

– ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายของฝากของที่ระลึก

– ต้องถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ถึงจะได้รับความช่วยเหลือทันที

– กรณีอื่น ๆ แล้วแต่ทางธนาคารพิจารณา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย 

 

krungsri

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

 

สินเชื่อธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย)

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ:

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19)
 • ธนาคารพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อน 1 มกราคม 2563
 • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2563

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 • รถจักรยานยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน
 • รถยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน
 • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

uob

ธนาคารยูโอบี

 

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้ และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบี

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าทุกท่าน จากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงมาที่ธนาคาร

สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบีแคชพลัส

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 2.5% โดยอัตโนมัติ จนถึงสิ้นปี 2565 และเป็น 5% ในปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงมาที่ธนาคาร

สินเชื่อบ้าน

 • ลูกค้าสิ้นเชื่อบ้านขอลดค่างวดผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลากู้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารยูโอบี 


ธนชาต

ธนาคารธนชาต 

ชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าจากเดิม 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ให้ลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

ลูกหนี้รายย่อย

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
 • สินเชื่อบ้านธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารธนชาติ 

TMB

ธนาคารทหารไทย 

 

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตทีเอ็มบี จาก 10% เป็น 5% บัตรกดเงินสด Ready Cash จาก 5% เป็น 3% ให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

ลูกหนี้รายย่อย

 • สินเชื่อบ้าน : พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือนและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล : พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือนและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ / ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : ธนาคารทหารไทย  

GSB

ธนาคารออมสิน 

 

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด

 • ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน
 • บัตรเครดิต ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเหลือ 5%
 • สินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563)
 • โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต โดยรวมหนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% – 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563)
 • ลูกค้าที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% – 10.5% ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563  – 30 มิถุนายน 2563)

มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 3 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

 • ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ

มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • ให้สินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 
ธอส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) 

 

ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

มาตรการที่ 1 : สำหรับลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นแล้ว สามารถขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้อีก สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 3 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • ลูกค้าต้องนำส่งหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19)

 • กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น
  • กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  • กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  • ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิก