มาดูขั้นตอนการขอที่ดินฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (อยากได้ที่ดินฟรี ต้องทำอย่างไร)

ที่ดินทำกิน

สำหรับท่านที่ยังไม่มี ที่ดินทำกิน ที่ดินสำหรับทำการเกษตรต่างๆ นั้นรู้หรือไม่ว่าท่านสามารถไปขอที่ดินทำกินได้ฟรี..!!!ไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ได้จัดสรรที่ดิน สปก. มาเพื่อแจกให้กับเกษตรกรไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรมเพื่อแก้  ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกร เพียงแค่ คุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนการขอที่ดินฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่ดินทำกิน

  1. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและมีคุณสมบัติอื่น ดังนี้

1.1 บุคคลผู้ยากจน  เป็นคนที่มีรายได้น้อยโดยต้องไม่สูงกว่าอัตรารายได้ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดโดยในปัจจุบันกำหนดไว้ว่า ผู้ยากจน คือผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี

1.2 บุคคลผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในวิชาเกษตรกรรมเป็นหลัก

1.3 บุคคลผู้เป็นบุตรของเกษตรกร เป็นลูกหรือบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

โดย บุคคลทั้ง 3 ประเภทนี้  ต้องไม่มีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเป็นของตนเอง(อาจมีเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ)และไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การยังชีพอยู่แล้ว(ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก)

1.4. บุคคลต้องมีสัญชาติไทย

1.5 บุคคลต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุโดยการสมรสหรือจดทะเบียน (หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว)

1.6 บุคคลที่มีความประพฤติดี และซื่อสัตย์สุจริต

1.7 บุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง และสามารถประกอบการเกษตรได้ และไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

1.8 บุคคลต้องเป็นผู้ยินยอม ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

 

2.เมื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้างต้นที่กำหนด  สามารถยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ทำกิน เพื่อขอรับการจัดที่ดิน จาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.จังหวัดที่ประสงค์จะได้รับการจัดที่ดินในจังหวัดนั้น ในวัน เวลา ราชการ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.3 หลักฐานโฉนดที่ดิน (ถ้ามี) ประกอบการยื่นคำร้อง

 

เมื่อส่งเรื่องไปแล้วก็รอ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินตรวจสอบคุณสมบัติจัดหาที่ดิน ให้ท่านต่อไปตามลำดับจะช้าหรือเร็วอยู่ที่การจัดหาที่ดินในเวลานั้นๆ การยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ทำกิน ต้องยื่นด้วยตัวเอง ไม่สามารถยื่นเรื่องทางออนไลน์ได้ เพราะเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติและสอบถามข้อมูล รายละเอียด โดย สามารถยื่นเรื่องได้ตลอดในวัน เวลา ราชการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

กู้เงินสร้างบ้าน

12 ขั้นตอน กู้เงินสร้างบ้าน กับ ธอส. ในที่ดินตัวเอง แบบละเอียด

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก