ธอส. จัดให้ ประมูลบ้าน คอนโดมือสอง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาท ผ่อนดาวน์ 0%

ธอส

ธอส. จัดให้กับงานประมูลบ้านมือสองรายการพิเศษในเดือนแห่งความรัก – ณ ฝ่ายบริหาร NPA พบกับทรัพย์บ้านมือสองรายการพิเศษในเดือนแห่งความรัก เปิดลงทะเบียน 9.00น. เริ่มทำการประมูล 11.00 – 15.00 น. ณฝ่ายบริหาร NPA อาคาร 1 ชั้น 8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ วันที่ 25 ก.พ. 2562

พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ!!!!!! ผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด 24 เดือน * หรือ เทดาวน์ 20% ทันที รับดอกเบื้ย 0% นาน 2 ปี*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร . 02-202-1582-3 , 02-202-1016 วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30น. – 16.30น.

 

รายการตัวอย่าง บ้านมือสอง โครงการทรัพย์ตรงใจ (มาตรการถาวร) ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ธอส ธอส ธอส

 

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง การประมูลขายบ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์

(ทรัพย์ถือครองเกิน 10 ปี กรณีพิเศษ)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  จะทำการประมูลขายบ้านมือสอง ซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้และจากการบังคับคดี  อันได้แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด  ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยวิธีการประมูลขายด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 8  วันอังคารที่ 12 และวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  โดยเปิดให้ลงชื่อเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.

ผู้ประมูลซื้อได้จะต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์สินจำนวน1,000 บาท/รายการ(หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมทั้งชำระเงินงวดแรก และธนาคารให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90 %ส่วนที่เหลือผ่อนชำระเงินดาวน์ได้นาน 12-24 เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)

โดยจะทำการประมูล ณ ฝ่ายบริหาร NPA อาคาร 1 ชั้น 8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร1 สำนักงานใหญ่ โทร. 0-2202-1822, 0-2202-1582, 0-2202-1016 หรือที่ www.ghbhomecenter.com

 

ระเบียบ วิธีการประมูล เงื่อนไข ข้อสัญญา

การประมูลขายบ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์

(ทรัพย์ถือครองเกิน 10 ปี กรณีพิเศษ)

ข้อ 1  ในวันประมูลขายบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าประมูล ลงชื่อ ที่อยู่ รายการบ้านมือสองที่จะประมูลลงในแบบคำขอเข้าประมูลซื้อบ้านมือสอง  ซึ่งธนาคารจัดให้ในวันประมูล  พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคาร เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.  ของวันศุกร์ที่ 8 / วันอังคารที่ 12 / และวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  โดยธนาคารจะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น.

ข้อ 2  บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกประมูลขายธนาคารขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อ 3  ผู้ประมูลในนามบุคคลอื่นหรือในนามนิติบุคคลต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารก่อนประมูลหากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจธนาคารจะถือว่าผู้ลงชื่อประมูลกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ประมูลจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

ข้อ 4  การเข้าประมูลซื้อบ้านมือสองให้ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา   การขายบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ขานราคาเสนอซื้อบ้านมือสอง พร้อมนับสามเคาะไม้  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการประมูลได้

ข้อ 5 ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 1,000 บาท/รายการพร้อมชำระเงินงวดแรกในวันที่ซื้อได้ ส่วนที่เหลือให้ดำเนินการดังนี้

5.1 กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดครั้งเดียวเป็น  เงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค  ให้ชำระภายในวันที่ประมูลซื้อบ้านมือสองและให้แจ้งวันที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่

5.2 หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 80 หรือร้อยละ 90 ของราคาประเมินแต่ไม่เกินร้อยละ 80 หรือ ร้อยละ 90  ของราคาที่ซื้อได้ ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้ครบถ้วน และยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ ประมูลซื้อบ้านมือสองโดยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 1หรือ2 ปี

5.3 หากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์  (ร้อยละ10 หรือ ร้อยละ20 ของราคาที่ประมูลซื้อได้)  สามารถผ่อนชำระเงินดาวน์ได้ไม่เกิน 12 หรือ 24 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย ให้ทำสัญญาจะซื้อขายในวันประมูลซื้อบ้านมือสอง  ซึ่งเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้ว ให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ80 หรือ90 แต่ไม่เกินส่วนที่เหลือ  และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
อนึ่ง หากราคาที่ประมูลซื้อได้สูงกว่าราคาประเมิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำมากกว่าร้อยละ 20 ของราคาประมูลซื้อได้

5.4 กรณีผู้ซื้อทรัพย์ประมูลขายบ้านมือสอง (ทรัพย์ถือครองเกิน 10 ปี กรณีพิเศษ) ธนาคารยกเว้นการเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์

5.5 กรณีผู้ซื้อทรัพย์ประมูลขายบ้านมือสองได้(ทรัพย์ถือครองเกิน 10 ปี กรณีพิเศษ) ทีมีสถานะทรัพย์บุกรุก     ผู้ซื้อทรัพย์ได้ต้องรับภาระผู้อยู่อาศัย

5.6 กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร หากประมูลซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

หากผู้ซื้อไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตาม 5.1,5.2,5.3 หรือ 5.4 ข้างต้นธนาคารจะริบเงินมัดจำในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ซื้อได้ติดต่อ ฝ่ายบริหาร NPA  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

5.7 กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคารธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

5.8 หากผู้ซื้อเคยมีประวัติการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  สถานะขายมัดจำรวมกับแปลงที่ซื้อใหม่ในครั้งนี้เกิน 5 สัญญา และราคาซื้อในครั้งนี้ รวมกับราคาทรัพย์ที่ซื้อไปแล้ว รวมกับวงเงินกู้ปัจจุบันเกิน 10 ล้านบาท ผู้ซื้อจะต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้น

 

ข้อ 6 การประมูลขายบ้านมือสองอาจจะไม่เรียงตามลำดับรายการในบัญชี โดยธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาว่า บ้านมือสองรายการใด สมควรนำออกประมูลขายก่อนหลังตามควรแก่กรณี

ข้อ 7 ผู้เข้าประมูลซื้อบ้านมือสองจะทำการประมูลกี่รายการก็ได้ตามความสามารถในการชำระของแต่ละท่านโดยธนาคารจะไม่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญ   ในการเข้าประมูลแต่อย่างใด

ข้อ 8 ท่านที่ประมูลซื้อบ้านมือสองได้แล้ว จะขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อต่อเติมหรือปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ตามระเบียบสินเชื่อของธนาคาร

ข้อ 9 ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อ 10 สำหรับบ้านที่ธนาคารขายมีผู้อยู่อาศัยธนาคารให้ผู้ซื้อดำเนินการกับผู้อยู่อาศัยและเมื่อครบกำหนดชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้ซื้อยินยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้ไม่ว่าผู้อาศัยจะย้ายออกหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 11 ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข และข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งประการใดในการประมูลขายบ้านมือสอง

คอนโด

เทกระจาด คอนโด เคลียร์สต๊อก-หนีเกณฑ์ LTV

 

 

รถไฟความเร็วสูงประมูล รถไฟความเร็วสูง ซีพีส่อแววหลุดมือ  เดินหน้าต่อรองภาครัฐเต็มสูบ

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก