ผู้ซื้อและผู้ขายบ้านมือสองได้ประโยชน์อะไร จากนายหน้าที่เป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

นางดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะอุปนายกสมาคมและประชาสัมพันธ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) เปิดเผยว่า ปัจจุบันนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้เข้ามามีบทบาทในการซื้อ-ขายอสังหาฯ มือสองมากขึ้น เนื่องจากกผู้บริโภคได้ให้ความไว้วางใจการทำงานของนายหน้ามากกว่าในอดีต ทั้งนี้เพราะวิชาชีพดังกล่าวถูกพัฒนาให้เทียบเท่าสากล ทำให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนายหน้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่ทำงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพราะประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัตินายหน้าอสังหาฯ จึงเกิดการรวมตัวกันเป็นสมาคมเพื่อรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละองค์กรมาช่วยกันพัฒนาความรู้และสร้างบรรทัดฐานของวิชาชีพให้สังคมและผู้บริโภคยอมรับ

คุณดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
คุณดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

อย่างไรก็ตาม การรวมพลังของนายหน้าอสังหาฯ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคทั้งผู้ขายและผู้ซื้ออสังหาฯ มือสอง โดยมีสมาชิก  3  ประเภทหลัก 1. สมาชิกนิติบุคคลซึ่งอยู่ในรูปแบบของบริษัท 2.สมาชิกวิสามัญ คือนายหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา 3.สมาชิกสมทบ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทที่เป็นสมาชิกนิติบุคคล  โดยในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ได้มีความสนใจและสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ มากขึ้น เนื่องจากสมาชิกจะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น มีโอกาสได้พัฒนาความรู้และความสามารถในการทำงาน เนื่องจากสมาคมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมและสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิก รวมทั้งประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพราะสมาชิกทุกประเภทสามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้ระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดร่วมกัน

“กว่า 20 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีความพยายามในการจัดระบบการเรียนรู้วิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ เปิดสอนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อต้องการสร้างความรู้ให้กับนายหน้าอสังหาฯ  จึงทำให้สมาคมฯ เป็นศูนย์รวมวิชาชีพ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก เนื่องจากมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลและนโนบายต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนายหน้าฯ” นางดรุณีกล่าว

ทั้งนี้ ผู้บริโภคทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ได้จากองค์กรที่กำกับและดูแลมาตรฐานการทำงาน ดังนั้น สมาคมฯ จึงต้องทำหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาฯ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีผู้บริโภคบางรายที่ร้องเรียนมายังสมาคมฯ ว่าได้รับปัญหาต่าง ๆ จากนายหน้า และไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามให้ได้ เนื่องจากนายหน้าคนดังกล่าวไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ติดต่อได้ที่  www.treba.or.th/