การนับจำนวนสัญญากู้ ของการขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับเกณฑ์ LTV

สัญญากู้

จำนวนสัญญากู้ หมายถึง จำนวน สัญญากู้ สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยระหว่างผ่อน ชำระรวมสัญญาที่กำลังยื่นเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ผู้ยื่นกู้ยังผ่อนที่อยู่อาศัยหลังแรกอยู่ และยื่นขอกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยอีกหลัง กรณีนี้จะถือว่าเป็นการพิจารณาให้สินเชื่อสัญญาที่ 2 ดังนั้น สัญญากู้อาจมิได้หมายถึงจำนวนบ้าน (หลัง) ที่ผู้กู้มีทั้งหมด แต่หมายถึง จำนวนบ้านที่กู้ซื้อและอยู่ระหว่างผ่อนชำระ

 

กรณีสินเชื่อปล่อยใหม่

  • นาย ก. มีบ้าน 2 หลัง (ซื้อเงินสด 1 หลัง กู้ซื้อ 1 หลังและยังผ่อนไม่หมด) กรณีนี้นับว่า นาย ก. มีสัญญากู้เดิมเพียง 1 สัญญา
  • นาย ข. มีบ้าน 4 หลัง (ซื้อเงินสด 1 หลัง กู้ซื้อและผ่อนหมดแล้ว 1 หลัง และกู้ซื้อแต่ยังผ่อนไม่หมด 2 หลัง) กรณีนี้นับว่า นาย ข. มีสัญญากู้เดิม 2 สัญญา
  • นาย ค. มีบ้าน 2 หลัง (กู้ซื้อและยังผ่อนไม่หมดทั้ง 2 หลัง) กรณีนี้นับว่า นาย ค. มีสัญญากู้เดิม 2 สัญญา

 

กรณีสินเชื่อรีไฟแนนซ์

  • นาย ง. มีบ้าน 2 หลัง (ซื้อเงินสด 1 หลัง กู้ซื้อ 1 หลังที่ยังผ่อนไม่หมดและกำลังจะรีไฟแนนซ์) กรณีนี้นับว่า นาย ง. กำลังยื่นขอรีไฟแนนซ์ซึ่งนับเป็น สัญญาแรก
  • นาย จ. มีบ้าน 2 หลัง (กู้ซื้อและยังผ่อนไม่หมดทั้ง 2 หลัง) โดยกำลังจะ รีไฟแนนซ์หลังแรกหรือหลังที่สอง กรณีนี้นับว่า นาย จ. กำลังยื่นขอ รีไฟแนนซ์ซึ่งนับเป็นสัญญาที่ 2
  • นาย ฉ. มีบ้าน 3 หลัง (กู้ซื้อและยังผ่อนไม่หมดทั้ง 3 หลัง) และกำลังจะ รีไฟแนนซ์หลังแรกหรือหลังที่สองหรือหลังที่สาม กรณีนี้นับว่า นาย ฉ. กำลังยื่นขอรีไฟแนนซ์สัญญาที่ 3 (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่ว่าจะรีไฟแนนซ์ หลังใดก็นับเป็นสัญญาที่ 3)
  • นาย ช. มีบ้าน 1 หลัง (กู้ซื้อและยังผ่อนไม่หมด) โดยผ่อนมาแล้วเป็น ระยะเวลามากกว่า 3 ปี ต่อมาตัดสินใจนำบ้านหลังดังกล่าวไปรีไฟแนนซ์ และผ่อนมาแล้ว 2 ปี ปัจจุบัน นาย ช. กำลังยื่นขอกู้ที่อยู่อาศัยใหม่สัญญาที่ 2 กรณีนี้จะนับว่า นาย ช. มีการผ่อนสัญญาแรกมาแล้วมากกว่า 5 ปี โดยการกู้สัญญาที่ 2 จะเข้าเกณฑ์ LTV limit ที่ร้อยละ 90

 

กรณีสินเชื่อ top-up ในภายหลัง

  • นาย ซ. มีบ้าน 2 หลัง (ซื้อเงินสด 1 หลัง กู้ซื้อ 1 หลังและยังผ่อนไม่หมดและกำลังจะขอสินเชื่อ top-up ภายหลัง โดยมีบ้านหลังที่ยังผ่อนไม่หมดเป็นหลักประกัน) กรณีนี้นับว่า นาย ซ. ยื่นขอสินเชื่อ top-up ซึ่งนับเป็นสัญญาแรก แต่การคำนวณ LTV ต้องรวมสินเชื่อ top-up นั้นด้วย
  • นาย ฌ. มีบ้าน 2 หลัง (ซื้อเงินสด 1 หลัง กู้ซื้อ 1 หลังและยังผ่อนไม่หมดและกำลังจะขอสินเชื่อ top-up ภายหลัง โดยมีบ้านหลังที่ซื้อเงินสดเป็นหลักประกัน) กรณีนี้นับว่า นาย ฌ. ยื่นขอสินเชื่อ top-up แต่ไม่นับเป็นอีกสัญญา เนื่องจากบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันปลอดจากภาระกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทำความรู้จัก LTV เกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ทำความรู้จัก LTV เกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 

 

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เข้าข่ายเกณฑ์ LTV หรือไม่ ?

 

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก