สัญญานายหน้าคืออะไร นายหน้าต้องรู้อะไรบ้าง?

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือตัวแทนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริการการติดต่อที่เป็นที่นิยม เพราะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจาซื้อขายและจัดเตรียมเอกสารได้อย่างเชี่ยวชาญ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มักจะมีสัญญานายหน้าทั่วไปอยู่ ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าสัญญานายหน้าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

_pic_1_

สัญญานายหน้าคืออะไร

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือตัวแทนอสังหาฯ เป็นตัวแทนสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมักจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี แต่การขายทรัพย์ผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้น ควรที่จะทำสัญญานายหน้าด้วย โดยสัญญานายหน้าทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับสัญญาค่าตอบแทน ระหว่างตัวผู้ขายและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมักจะเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นจากการขาย โดยสัญญานายหน้าทั่วไปจะมีผลกับผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์และตัวนายหน้าเอง ซึ่งผู้ขายหรือเจ้าของทรัพย์จะต้องจ่ายค่าตอยแทบให้กับนายหน้า เมื่อนายหน้าสามารถปิดการขายอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ

_pic_2_

ส่วนที่จำเป็นสำหรับสัญญานายหน้าคือ ?

สำหรับส่วนที่จำเป็นในสัญญานายหน้าคือ 8 รายละเอียดหลัก ๆ โดยภายในสัญญานายหน้าที่ทำการตกลง อาจจะมีการเรียงลำดับแตกต่างกันก็ได้ โดยสัญญานายหน้าคือ

  • ลำดับที่ 1 รายละเอียดการทำสัญญานายหน้าคือ

ในส่วนแรกมักจะเป็นส่วนที่จะอยู่บริเวณช่วงต้นของสัญญานายหน้า โดยจะระบุเวลาในการทำสัญญา เช่น สถานที่ วัน และเวลา เป็นต้น

  • ลำดับที่ 2 ส่วนของผู้ขายหรือผู้ให้สัญญาในสัญญานายหน้าคือ

ในส่วนนี้จะเป็นภารอธิบายรายละเอียดของผู้ขาย (เจ้าของทรัพย์) ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างได้ว่าผู้ให้สัญญา โดยมีรายละเอียดเป็นข้อมูลส่วนตัวทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น โดยจะต้องระบุในสัญญาด้วยว่า ภายในสัญญาต่อไปนี้ จะแทนด้วยคำว่า ผู้ขาย หรือ ผู้ให้สัญญา

  • ลำดับที่ 3 ส่วนของนายหน้าในสัญญานายหน้าคือ

หลังจากข้อมูลของ ผู้ขาย (เจ้าของทรัพย์) หรือผู้ให้สัญญา ในส่วนต่อมาเป็นการระบุรายละเอียดของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปเช่นกัน ได้แก่ นามสกุล อายุ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น ต้น โดยจะต้องระบุในสัญญาด้วยว่า ภายในสัญญาต่อไปนี้ จะแทนด้วยคำว่า นายหน้า หรือ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

  • ลำดับที่ 4 รายละเอียดของทรัพย์ในสัญญานายหน้า

ในส่วนนี้จะเป็นการระบุรายละเอียดของทรัพย์ที่มีการทำสัญญากับนายหน้า โดยเป็นข้อมูลที่ตั้งของทรัพย์ที่ต้องการขาย ได้แก่ เลขที่โฉนดที่ดิน บ้านเลขที่ ที่ตั้ง หมู่ ถนน ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต และจังหวัด เป็นต้น

  • ลำดับที่ 5 ค่าตอบของนายหน้าในสัญญานายหน้า

ส่วนของรายละเอียดค่าตอบแทนของนายหน้า เป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องตรวจดูให้ละเอียด โดยในส่วนนี้จะระบุว่าค่าตอบแทนของนายหน้า หากสามารถปิดการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ จะเป็นค่าตอบแทนเท่าไร โดยจะต้องระบุมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งในรูปแบบของตัวเลขและตัวหนังสือ ซึ่งทั้งสองส่วนจะต้องตรงกัน นอกจากนั้นจะต้องระบุวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ช่องทาง สถานที่ชำระค่าตอบแทน โดยหากมีการแบ่งชำระค่าตอบแทนเป็นรายงวด ต้องมีการระบุจำนวนงวดชำระและกำหนดเวลาในการจ่ายค่าตอบแทนที่แน่นอน นอกจากนั้นจะต้องระบุมูลค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้ในสัญญานายหน้าส่วนนี้ด้วย

  • ลำดับที่ 6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญา

ในส่วนนี้จะแตกต่างกับรายละเอียดของค่าตอบแทนนายหน้า โดยระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญา จะมีผลต่อการบังคับใช้ผูกพันระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดของสัญญา รวมไปถึงจะต้องระบุวิธีการขยายระยะเวลาของสัญญา ว่าจะต้องมีการแจ้งภายในระยะเวลากี่วัน ก่อนที่จะถึงวันสิ้นสุดสัญญา ซึ่งหากมีการขยายระยะเวลาของสัญญานอกเหนือไปจากสัญญาฉบับนี้ ก็จะต้องมีการตกลงเงื่อนไข รวมไปถึงทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นอีกครั้ง

  • ลำดับที่ 7 เงื่อนไขและกรณียกเว้นในสัญญา

ในกรณีที่มีเงื่อนไขและการยกเว้น ได้แก่ เหตุที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนโดยที่ไม่เกิดการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเหตุที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และเหตุในการผิดสัญญา จะต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

  • ลำดับที่ 8 พยานและการเซ็นสัญญา

ส่วนสุดท้ายของสัญญานายหน้า คือการลงลายมือชื่อระหว่างผู้ขาย นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และพยานในการทำสัญญา เพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ โดยพยานจะต้องมีจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นพยานจากทางฝั่งผู้ขายและฝั่งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยหลังจากลงลายมือชื่อแล้ว ให้เก็บสัญญาไว้ที่ตัวเองคนละชุด

_pic_3_

สัญญานายหน้า คือเอกสารสำคัญที่จะสามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นได้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าตอบแทน เงื่อนไขการชำระค่าตอบแทน เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมไปถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มักเกิดขึ้น เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งทางฝั่งผู้ขายและนายหน้าเอง

ที่มา:

https://baannut99.com/th/articles/158260
http://land.co.th
http://homed4u.com