ตฤณ แอสเสท ในประเทศไทย

ซอยรัชดา 32, จันทรเกษม, จตุจักร, กรุงเทพ

โครงการโดย ตฤณ แอสเสท