บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย

เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ
บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาของเรา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยคุณ อนุพงษ์ อัศวโภคินและคุณพิเชษฐ วิภวศุภกร ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านการควบรวมกิจการกับบริษัท พื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด(มหาชน) ซึ่งทำธุรกิจผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2537 โดยก่อนหน้าที่จะมีการควบรวมกิจการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการกับบริษัท พื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

วิสัยทัศน์ : ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้ได้ประโยชน์สูงสุด เราจะมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจความต้องการอันหลากหลายของคนเมือง และตอบสนองทุกความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าโดยไม่หยุดนิ่ง ผ่านสินค้าและบริการเพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจร
พันธกิจ : การเป็นองค์กรที่ไวต่อการตอบสนอง เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และพร้อมที่จะตอบสนองกับความต้องการนั้นๆ อย่างรวดเร็ว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการจึงได้ร่างหลักการกำกับกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้อนุมัติใช้หลักการที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และคู่มือกรรมการ เพื่อให้บริษัทมีแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหลักการการกำกับกิจการที่ดีดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญ


บริษัทมีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยแบ่งตามหัวข้อทั้ง 5 ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อมูลการติดต่อ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ชั้น 1ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 1623 / 0-2261-2518 หรือเว็ปไซต์ www.apthai.com

โครงการโดย บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)