บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ในประเทศไทย

99/1 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด, บางพลีใหญ่, บางพลี, สมุทรปราการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
จุดเริ่มต้นของเรา อนันดา
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยคุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา "อนันดา" ยังมุ่งมั่นพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ไปพร้อมกับการนำเสนอคำตอบของวิถีชีวิตคนเมืองรูปแบบใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ "อนันดา" สะท้อนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยติดสถานีขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น "IDEO" ที่เปิดโครงการแรกในปี พ.ศ. 2550 ไปจนกระทั่ง "IDEO MOBI" ที่เปิดโครงการเมื่อไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 ความเพียบพร้อมทั้งด้านสไตล์ ความทันสมัย และคุณภาพที่โดดเด่น ในราคาที่เหมาะสมนี้เอง ที่ทำให้ "อนันดา" เป็นผู้พัฒนาโครงการที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดบริษัทหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของเรา
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน ได้รับบ้าน คอนโด และบริการที่โดนใจ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากลในทำเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่อนันดาฯ เราได้ไตร่ตรอง ตั้งใจพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัย และบริการอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้เรายังมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัท อนันดาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอุดมการณ์และความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามกฏหมายและยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จะทำให้บริษัทพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization) บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นได้มีการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนด “นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ช่องทางการติดต่อกับเรา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)

99/1 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร 02-317-1155

เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.ananda.co.th

โครงการโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)