บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ. พระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมาของเรา ศุภาลัย

ศุภ แปลว่า ความดีงาม ความเจริญ ความเป้นมงคล

อาลัย แปลว่า ที่อยู่ ที่พักอาศัย

ศุภาลัย แปลว่า สถานที่อยู่อันเป็นมงคล โดยใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ คือ SPALI

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 กลุ่มผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน อันประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร และนักวิชาการ ได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (SUPALAI CORPORATION LIMITED) โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหารมทรัพย์ในลักษณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน และรีสอร์ทโรงแรม จากนั้นในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่ 3 แห่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือให้มีการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชท่อว่า “บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)” หรือ “SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED”

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบ้านอย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ในหลากหลายทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนด เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท ชื่อ “ศุภาลัย” จะใช้เป็นชื่อนำหน้าโครงการต่างๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า โดยเน้นที่ทำเลที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทั้งบริษัทย่อย ยังดำเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศอีกด้วย ปัจจุบัน สถานภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตขึ้นจนอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปรัชญา SPL คือ วิสัยทัศน์ CSR ของศุภาลัย

SPL คำย่อมาจากชื่อ Supalai นอกจากจะเป็นแนวปรัชญาของบริษัทฯ อันเป็นนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เน้นความเป็นเลิศของสินค้า การบิการ การบริหารจัดการ การสร้างความพึงพอใจสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสิย (Stakeholders) หรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน และประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคงแล้วนั้น ปรัชญา SPL ยังเป็นวิสัยทัศน์ CSR ของบริษัทฯ ที่แสดงถึงการมองการณ์ไกลวางกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นตามแนวปรัชญา SPL คือ S – Superiority ความเป็นเลิศ: เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้าบริการและการจัดการ, P – Profitability กำไรผลตอบแทน: เน้นกำไรสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า สังคม และผู้ภือหุ้น, L – Longevity ความยั่งยืน ถาวร: ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมั่นคง และเข้าร่วมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงการคืนกำรู่สังสมอย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บริษัทฯได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงถึงศักยภาพการบริหารงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์คุณภาพสินค้า และความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการตอกย้ำผลงานที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเส้นทางการติดต่อเรา

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร. 02-725-8888 แฟกซ์ 02-683-3888 หรือ Web site : www.supalai.com

โครงการโดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)