บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นของเรา ลุมพินี

เราถือกำเนิดขึ้นจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532 และเริ่มต้นพัฒนาโครงการ “ลุมพินี ทาวเวอร์” อาคารชุดสำนักงานสูง 38 ชั้นแห่งแรกบนถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่จนถึงปัจจุบัน จากนั้นในปี 2535 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการด้านธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการบริหารอาคารแก่นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการต่างๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาขึ้น เป็นการให้บริการหลังการขายและสร้างความเชื่อมั่นในคถณภาพชีวิตของลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ถือเป็นนโยบายในการสร้างความแตกต่างและเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน และในวันที่ 21 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “LPN” และในปี พ.ศ. 2547 จากความสำเร็จของบริษัทในการพัฒนาที่พักอาศัย โดยเฉพาะซิตี้คอนโดใจกลางเมืองในระดับราคาล้านบาทต้นๆ ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับให้เป็น ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง และในปีนั้นเอง ได้เริ่มการจัดกิจกรรม LPN Family Day เพื่อขอบคุณลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

วิสัยทัศน์ของเรา ลุมพินี

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกรอบ 3 ปี เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกำหนดพันธกิจในแต่ละปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

LPN WAY วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

วิถี แอล. พี. เอ็น. ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และ “การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” โยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ คือ “CLASSIC” C- Cost with quality บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ, L- Lateral thinking คิดนอกกรอบ, A- Alliance ปิยมิตร, S- Speed with quality รวดเร็ว, S- Service minded ใจบริการ, I- Integrity จริยธรรม, C- Collaboration ความร่วมมืมร่วมใจ ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำเนินธุรกิจที่ทุกองคาพยพ ของบริษัทยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยม องค์กร (LPN VALUES) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถี แอล. พี. เอ็น. (LPN WAY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมาย ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโต อย่างยั่งยืน”

ช่องทางติดต่อ และรู้จักเรายิ่งขึ้น

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 101 0 โทรศัพท์ : 02-285-5011-6 แฟกซ์ : 02-285-5017

หรือเว็ปไซต์ www.lpn.co.th

โครงการโดย บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)