EIA APPROVED ที่โครงการอสังหาฯต่างยกขึ้นมาโฆษณา คืออะไร?

EIA

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมตามป้ายโฆษนาโครงการคอนดิเนียมต่างๆ ถึงมีคำว่า EIA APPROVED เป็นคำโฆษณากันด้วย ตกลงมันคืออะไร สำคัญยังไง ทำไม่โครงการที่ยังไม่ผ่าน ถึงมีราคาในช่วง Pre-Sale ที่ถูกกว่า แล้วถ้าไม่ผ่าน จะเกิดอะไรขึ้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกันว่ามันมีไว้ทำอะไร และสำคัญต่อการตัดสินใจในการซื้อโครงการคอนโดนั้นหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบ

 

EIA(Environmental Impact Assessment) เป็นรายงานการศึกษาผลการวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการนั้นๆ ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ทั้งทางบวกและทางลบหรือไม่ เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น ก่อนเริ่มลงมือสร้างโครงการ โดยมีข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ2535 มาตรา 46 ที่ระบุไว้ว่าอาคารต่อไปนี้ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

  1. อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด หรือที่อยู่ใกล้ หรือในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ที่มีความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  2. โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
  3. อาคารที่อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป (อาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึง อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพัก อาคารให้เช่าเพื่อการอยู่อาศัย หรืออาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งแยกออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว)
  4. โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ ที่มีจำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

 

ใครมีหน้าที่ประเมิน EIA

เจ้าของโครงการมีหน้าที่ว่าจ้างให้นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเปิดโต๊ะแถลงการเพื่อรับฟังจากทุกภาคส่วนว่าได้รับผลกระทบกับการก่อสร้างหรือไม่ โดยท่านสามารถเช็ครายชื่อนิติบุคคลที่สิทธิในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ที่ : นิติบุคคลผู้มีสิทธิ 

ผ่านEIAแล้ว แต่สามารถยื่นเรื่องเรียกร้องผลกระทบจากการก่อสร้างได้ไหม

กรณีที่โครงการได้ผ่านEIA ไปแล้วและกำลังก่อสร้าง แต่ในระหว่างการก่อสร้างได้ก่อให้เกิดปัญหาหรือมีการก่อสร้าง และเปลี่ยนแปลการดำเนินงานผิดไปจากที่กำหนดไว้ให้กับคนในพื้นที่และชุมชน สามารถที่จะยื่นเรื่องสั่งเพิกถอนสิทธิ เพื่อระงับการก่อสร้างได้ตลอดเวลา และชดใช้ความเสียหายที่ตัวโครงการได้ก่อขึ้นแก่ผู้ที่รับความเสียหายตามเห็นสมควร

 

สรุป การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์อะไรบ้าง

  • เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนดำเนินการ
  • เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตามหลักวิชาการซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั้งแต่ขั้นเตรียมโครงการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและดำเนินการ
  • เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้

 

อ้างอิงจาก : กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เช่าบ้านเช่าบ้าน เกินระยะเวลาจดทะเบียนสัญญาเช่า 3 ปี จะเป็นอะไรไหม?

 

 

THE CONNECT

THE CONNECT รามอินทรา – มีนบุรี 2 ทาวน์โฮม สไตล์ Modern พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ส่วนลดสูงสุดกว่า 300,000 บาท !!

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก