- 1,441 ผลลัพธ์

ประกาศขายที่ดิน ในชลบุรี

1,441 ผลลัพธ์
1 - 25 จาก 1,250 ผลลัพธ์

ภาระจำยอมในที่ดินคืออะไร

ภาระจำยอมในที่ดินชลบุรี เป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่งที่ตัดทอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น อันทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องยอมรับภาระบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือนอำนาจกรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ตัวอย่างภาระจำยอมที่พบเห็นบ่อย ๆ คือ การยินยอมให้ชายคาบ้านของผู้อื่นล้ำในเขตที่ดินของตนเอง หรือการไม่ปลูกสร้างอาคารเพื่อเปิดรับทางลม การจำยอมให้มีการสร้างถนนเพื่อเปิดทางเข้า-ออกแก่ที่ดินใกล้เคียง เป็นต้น

ในทางกฎหมายนั้นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากภาระจำยอมเรียกว่า " สามยทรัพย์ " ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในบังคับภาระจำยอมเรียกว่า " ภารยทรัพย์ " โดยสิทธิ และ หน้าที่ของ เจ้าของภารยทรัพย์มีดังนี้คือ
                1. ต้องไม่ประกอบการใด ๆ เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมนั้นลดลงไป

                2. เจ้าของสามยทรัพย์ ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงใน ภารยทรัพย์ หรือ ในสามยทรัพย์ อันเป็นการเพิ่มภาระแก่ ภารยทรัพย์

                3. เจ้าของสามยทรัพย์ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาและ ใช้ภาระจำยอม และ ต้องให้ภารยทรัพย์เสียหายน้อยที่สุด

                4. ถ้าความต้องการของเจ้าของสามยทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าของสามยทรัพย์ ที่จะทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้น แก่ภารยทรัพย์

                5. เจ้าของภารยทรัพย์อาจจะขอย้ายไปส่วนอื่น ก็ได้ แต่การย้ายนั้น ต้องไม่ ทำให้ความสะดวกแห่งสามยทรัพย์ลดน้อยลงไป

                6. ถ้ามีการแบ่งภารยทรัพย์ ภาระจำยอมก็คงมีอยู่ทุกส่วน ที่แยกออกไป แต่ถ้าส่วนใดไม่ใช้ หรือ ใช้ไม่ได้ เจ้าของส่วนอาจเรียกหรือ ขอให้พ้นจากภาระจำยอมได้ 

                7. เมื่อสามยทรัพย์ได้จำหน่ายออกไปภาระจำยอมย่อมติดไปด้วย เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อมูลราคาขายเช่าของที่ดินทำเลชลบุรี

ราคาเฉลี่ยของที่ดิน ที่มีการลงประกาศในชลบุรี คือ ฿ 16,202,560 โดยมีการปรับตัวลดลง 9.7% จากปีที่แล้ว ราคาเฉลี่ยต่อตารางวาของที่ดิน ที่มีการลงประกาศในชลบุรี คือ ฿ 16,172 ต่อตารางวา
ค่าเช่าเฉลี่ยของที่ดิน ที่มีการลงประกาศในชลบุรี คือ ฿ 75,654 ต่อเดือน