โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในเมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร