โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในโคกขาม, สมุทรสาคร